راه های به دست آوردن زندگی به هنجار وترک اعتیاد به اینترنت

۵ نوع ویژه از اعتبار به اینترنت :
۱) اعتیاد به موضوع های جنسی در کامپیوتر
۲) اعتیاد به موضوع های جنسی در کامپیوتر
۳) اجبار شبکه‌ای
۴) جمع آوری اطلاعات
۵) اعتیاد به رایانه
”گروهل“ الگوی مرضی اعتیاد را پیشنهاد کرده و دو دیدگاه در زمینه ارائه می‌دهد:
۱) علت گرایش افراد به اعتیاد تمایل آنان برای دوری گزیدن از مشکل‌هائی است که در زندگی، شخص با آن ها مواجه است.
۲) مانئن در مرحله اول یا با عبارتی تثبیت در مرحلهٔ اول کار با اینترنت که شامل سه مرحله است:
الف) افسون گری یا وسواس
ب) توهم زدائی یا سرما خوردگی
ج) تعادل

/ 0 نظر / 17 بازدید